Openbaring 11

Openbaring 11

Die twee getuies

Die maatstok word aan Johannes gegee 1 En 'n riet soos 'n stok (Die maatstok se lengte was 6 kubits of min of meer 10 voet en 4 duim ) is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesÍ: Staan op en meet die tempel (Dit is die herboude tempel wat na die wegraping herbou sal word) van God en die altaar en die wat daarin aanbid. 2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee(moontlik die Islam geloof.); en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande (3½ jaar - die tyd wat daar vrede sal wees voor die antichris die verbond met Israel verbreek) lank vertrap. 3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae (3½ jaar - die tyd van die groot verdrukking na die antichris die verbond met Israel verbreek. Die rede hoekom die dae presies gegee word is sodat die gelowiges dit kan aftel in afwagting op die wederkoms van Christus. Dit sal erg wees in die verdrukking. Die gelowiges sal bemoedig word deur te weet hoe lank hulle nog moet wag voor die wederkoms.) lank sal profeteer. Die twee getuies 4 Hulle is die twee olyfbome(Weereens is daar twee opinies oor die twee getuies en die simboliek daarvan. Die eeste een is: Daar word dikwels na Israel as 'n olyfboom verwys.) en die twee kandelaars(sien Openbaring 1:20) wat voor die God van die aarde staan.(Dit is die vervulling van die profesie in Sagaría 4:6-14. As ons kyk wat hier gebeur het sien ons dat God aan Serubbabel 'n boodskap gee. Die Here sê: "Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur My Gees" Dit was terwyl die tempel herbou moes word. Hier blyk die boodskap dieselfde te wees. Die tweede opinie is: Die twee olyfbome verteenwoordig die Gees en die kandelare die vlees. Die olyfbome verskaf die olie om te brand en die kandelare huisves die putte wat brand met olie. Dit is dieselfde die mens moet vervul wees met die Gees. Lees 1 Kor 3:16 - dit sê dat ons God se tempel is en dat Hy in ons leef.) 5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. (Daar word gesê dat hierdie twee Henog en Elía is. Altwee hierdie mense is deur God in die hemel opgeneem sonder dat hulle sterf. Hulle sal weer na die aarde terug keer en sterf. Altwee was ook profete wat 'n oordeel oor die volk Israel uit gespreuk het.) 6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reŽn val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.(Ons kan sien dat God baie krag aan hierdie twee getuienisse gegee het.) 7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, (Hulle sal hulle taak op aarde om in Jerusalem en omgewing te profeteer dan vervul het.)sal die dier (Dit is nie die antichrus self nie, maar 'n gevalle engel aan wie satan hierdie krag sal gee.)wat uit die afgrond opkom, (Die bodemlose put.) teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak; 8 en hulle lyke sal lÍ op die straat van die groot stad (Jerusalem)wat geestelik genoem word Sodom (Jerusalem sal ook vol sodomie of homoseksiuele wees. Dit blyk dat die antichris dit goedpraat want in Daniël is daar geskrywe dat hy sonder 'n vrou is.) en Egipte (Hierdie name verwys na die geestelike, Jerusalem sal nou die Antichrus huisves en daar sal offerandes aan afgode gebring word. Die antichris sal ook homself god verklaar en 'n standbeeld van homself in die tempel sit om aanbid te word.), waar ook onse Here gekruisig is. 9 En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en 'n halwe dag lank sien (Dit sal op televisie en die internet wees.)en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelÍ word nie. 10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat diť twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.(Daar sal groot fees gevier word en almal sal jubbel want hulle dink dat Satan oorwin het.) 11 En nŠ die drie en 'n halwe dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. 12 En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sÍ: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar(In die oorspronklike griekse bybel word dieselfde woorde gebruik as in openbaring 4:1 toe die kerk weggeraap is.) na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou. 13 En in diť uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 'n tiende van die stad het geval, en sewe duisend (vervulling van die profesie van Elíia in Romeine 11:4 - 7000 is gespaar in die Ou Testament en hier word 7000 uitgewis.)mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. 14 Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou.

Die sewende basuin


15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme (Dit is waarskynlik die 24 ouderlinge wat hier praat.)in die hemel wat sÍ: Die koninkryke van die wÍreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid. 16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesÍ: 17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het. 18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom (Die herboude stad van Babilon sal vernietig word en die slag van Armageddon sal plaasvind.) en die tyd van die dode om geoordeel te word (Dit is die WIT TROON oordeel. Net die wat NIE weggeraap is nie as ook die wat nie vir Jesus tydens die 7 jaar verdrukking as hulle persoonlike saligmaker aangeneem het nie, sal hier geoordeel word.)en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. 19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark (Die verbondsark was ook die setel van God se genade. Dit is 'n herrinering aan God se getrouheid.) is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael. (Die intensiteit van God se wraak is besig om toe te neem)

volgende hoofstuk
indeks
vorige hoofstuk

Kopiereg van die Bybelteks © Bybelgenootskap van Suid Afrika 1953