Openbaring 14

Openbaring 14

Die Lam en sy vrygekooptes op die berg Sion

. 1 En ek het gesien, en kyk, die Lam (Die Heilige Gees bly om ons te herriner daaraan dat Jesus die lam is wat Sy bloed vir ons gestort het.) staan op die berg Sion, (Hierdie is die hemelse berg Sion) en saam met Hom honderd vier en veertig duisend (Dit is 144 000 geseëlde Jode) met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. 2 En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters (verwys na outoriteit) en soos die geluid van 'n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. 3 En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is. 4 Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; (Hierdie vers bewys dat dit nie sekere uitverkore mense is wat hemel toe gaan nie. Nee dit is 144 000 Jode wat nog maagde is. Hulle het nie omgang met vroue gehad nie.) dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam. 5 En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God.

Die engele wat die oordeel van God aankondig.

6 En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg (Die mense wat op aarde agterbly sal werklik hierdie engel sien. Sy werk is om die evangelie aan almal te verkondig sodat die wat na die wegraping agtergebly het nog 'n kans het om Jesus as hul saligmaker aan te neem. God is genadig en Hy gee almal weer 'n kans om hulle tot God te bekeer en Hom as Saligmaker te aanvaar.) met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. 7 En hy het met 'n groot stem gesÍ: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; (Dit is in die middel van die sewe jaar verdrukking. Die wraak van God is naby.) en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. 8 En 'n ander engel het gevolg en gesÍ: (Daar het 'n tweede engel verskyn) Geval, geval het Babilon,(Dit is die herboude stad Babilon. Ja Saddam Hussein is besig om Babilon te herbou sodat die Bybelse profesieë vervul kan word.) die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. (Babilon sal vol van onreine handelinge en dade wees.) 9 En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesÍ: As iemand die dier (antichris) en sy beeld (Die beeld wat in die herboude tempel opgerig is.) aanbid en 'n merk op (in is 'n meer akurate beskrywing\vertaling) sy voorhoof of op (in is 'n meer akurate beskrywing\vertaling) sy hand ontvang,(Hier is nog 'n waarskuwing dat niemand die merk van die dier moet neem nie. Die wat dit wel neem sal hel toe gaan.) 10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel (Eers was dit Sodom en Gemorra nou sal dit die slag van Armageddon wees en daarna die poel van vuur.) voor die heilige engele en voor die Lam. 11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie (Dit is ewig, daar sal geen einde aan wees nie.) hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. 12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. 13 En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sÍ: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. (Die wat nie die merk van die dier wil aanvaar nie sal onthoof word. Hulle sal wel hemel toe gaan.) Ja, sÍ die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, (Hulle sal beloon word.) en hulle werke volg met hulle. (Hulle sal beloon word vir hul goeie dade.)

Die graanoes en die wynoes.

14 En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n Menseseun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel.(Jesus het ons belowe dat Hy weer op 'n wolk sal kom net soos Hy opgevaar het na die hemel. Lees Matthéüs 13:24-30) 15 En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. (Jesus kom met Sy engele en die heiliges vir die slag van Armageddon ) 16 En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. 17 En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad; 18 en 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar (Dit is die wierook altaar.) uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesÍ: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. 19 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. (Die engele sal veg en mense gevangene neem en na die hel neem. Die mense sal God se wraak oor die sonde sien en ervaar.) 20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver. (Die slag van Armageddon sal buite Jerusalem plaas vind, oor die lengte van Israel. Die Megido valei is waar die meeste van die magte wat teen Israel opgetrek het bymekaar sal wees. 'n Perd se toom is ongeveer 1.8m bo die grond. Dink hoeveel mense sal sterf as die bloed 320km ver en 1.8m diep is. Miljoene sal letterlik om die lewe gebring word. Lees ook Eségiël 39:2. Net 16% van die wat deelneem aan die oorlog sal dit oorleef en ons weet dat een van die leërs uit die ooste uit 200 miljoen sterk sal wees..)

volgende hoofstuk
indeks
vorige hoofstuk

Kopiereg van die Bybelteks © Bybelgenootskap van Suid Afrika 1953